26 juni – Testen

26 juni – Testen

Potjes en wattenstaafjes vol (06:30u waren de eerste potjes de deur al uit),

(hele nare (ik zal jullie details besparen πŸ˜‚) echo’s, x-rays,
litertje of 3 (11 buisjes) aan bloed, ademtest (soort 0.5B zonder HUET (=
offshore training)).

Om een uur of 17 werd ik meegenomen voor deel 2. Op naar de catacombe van het ziekenhuis. Het ziekenhuis bestaat uit meerdere gebouwen, maar als het
regent (en misschien wel nooit) ga je natuurlijk niet buitenlangs, maar door de
kelder. Al sla je me dood, ik zou de weg niet meer weten daar, net een
ondergronds doolhof, beetje stil, glimmende tegels, lange gangen met deuren,
kortom, beetje luguber.

Aangekomen in een ander gebouw, weer een lange gang met deuren (wel
bovengronds), 10 minuutjes wachten op de MRI. Het MRI apparaat heeft een
sterkte tesla 3. In NL ga je standaard onder een tesla 1,5 (het VU bv. heeft
wel een tesla 3, maar die moet dan wel aangevraagd worden). Op een sterkere
machine is op de uitslag ook meer te zien, dus ik be erg benieuwd wat er in
vergelijking met de NL versie te zien is die afgelopen nov. is gemaakt.

En weer de catacombe in, weer naar een ander gebouw. Daar heb ik in een
verlaten stukje een hart echo en een echo van de aderen in m’n benen gehad.
Niks vreemds op te zien zo op het eerste gezicht geloof ik (ok, mn Russisch is
nog niet echt up to speed om dat te verstaan πŸ˜‚).

Weer door de catacombe terug naar de AA Maximov Hematology and Cell Therapy
department verdieping 2, kamer 232. Daar aangekomen stond eten ronde 4 al op me
te wachten, avondeten wat meer op ontbijt leek (de late lunch was meer
avondeten), maar prima. Behoorlijk gaar van de lange dag en de contrastvloeistof
bij de MRI heb ik eerst even mijn ogen dichtgedaan. Bleek niet even te zijn 😏

Mark en Rob zijn in de middag geweest, gezellig! Er kwam een man de afdeling
op, Knut, een Noor, met zijn ziel onder zijn arm. Zijn nichtje zat al 6 dagen
in isolatie, hij kreeg haar niet te pakken wegens een verouderde telefoon. Zijn
nichtje Annette kon wel contact maken met het thuisfront, maar niet met hem…
Dus Mark heeft hem laten bellen op zijn telefoon, dat is toen niet gelukt.
Later belde zij op Mark z’n nummer, toen Knut al verdwenen was. Lang verhaal
kort, hotels naast elkaar, bier 🍻, facebook, contact,
blije Knut 😊 Goed gedaan mannen, “here I come to
save the day 🎢“.

Vandaag een dagje vrij, dan gaan we site seeing Moskou doen. Ik word om 11
uur hier ogehaald, dan rijden we naar het hotel om Rob en Mark te halen, en dan
touren geblazen πŸ‘Œ Ben benieuwd, mooie
stad denk ik, Moskou.

Dan vrijdagochtend de uitslag van al het testen in een gesprek met de famous
dr. Fedorenko, of dr. F wat veelal gezegd wordt. Dan wordt het een
“go” of “no go”. We gaan natuurlijk voor het eerste (anders
kom ik jullie volgende week ook alweer lastig vallen, is het weer gedaan met de
rust πŸ˜‚). We hebben gister dr. F al ontmoet, fijne,
rustige man. Hij heeft al even een kleine demonstratie gegeven met vloeibaar
ijs, waar de stamcellen in opgeslagen worden als ze geoogst zijn, en wat je
weggooit wanneer je ze weer terugkrijgt, day 0, symbolisch flikker je het
vloeibaar ijs samen met de MS weg 😁 En is vanmorgen al even
komen checken, net als Anastasia, echt, ze laten je hier niet wegkwijnen in een
hoekje ofzo.

Ik zal vanavond nog wat foto’s toevoegen en de Engelse versie, nu klaarmaken
voor de tour door Moskou πŸ™‚


Yesterday a full day of testing. I already had an ECG the day before yesterday, the rest of the testing yesterday.


Jars and cotton buds full (6:30h the first jars were already out),
(very nasty (I will save you the details πŸ˜‚)) echoes, x-rays, liter or 3 (11 tubes) of blood, breath test (type 0.5B without HUET (=offshore training).


At around 5 pm I was taken for part 2. On to the labyrinth of the hospital. The hospital consists of several buildings, but if it’s raining (and maybe never) you obviously don’t go outside, but through the cellar. For the life of me, I wouldn’t know how to reproduce the route. An underground maze, a bit quiet, shiny tiles, long corridors with doors, in short, somewhat lurid.


Arrived in another building, another long corridor with doors (above ground), I had to wait 10 minutes for the MRI. The MRI device has a
strength tesla 3. In NL you go under a tesla 1.5 as standard (eg the VU has
a tesla 3, but it must be requested to get the MRI done on that machine). On a stronger one machine can also be seen more on the result, so I am very curious what is in it comparison with the NL version can be seen last November. is made.


And back into the maze, to another building. In a deserted department I had a heart echo and an echo of the veins in my legs. Nothing strange to see so at first glance I believe (ok, especially Russian not really up to speed yet to understand that πŸ˜‚).


Back through the catacomb back to the AA Maximov Hematology and Cell Therapy department floor 2, room 232. When I arrived there, food was already on round 4 waiting, dinner what looked more like breakfast (the late lunch was more dinner), but fine. Quite tired from the long day and the contrast fluid for the MRI I closed my eyes for a moment. Turned out not to be a moment 😏


Mark and Rob visited in the afternoon, nice! A man entered the ward, Knut, a Norwegian, quite down. His niece had been in isolation for 6 days, he couldn’t catch her because of an outdated phone. His niece Annette was able to make contact with the home front, but not with him … So Mark had him call on his phone, which was unsuccessful then. She later called on Mark’s number, when Knut had already disappeared. Long story short, hotels side by side, beers, facebook, contact, happy Knut 😊 Well done guys, “here I come to save the day”.


Today a day off, then we will do site seeing Moscow. I am picked up here at 11 am, then we drive to the hotel to get Rob and Mark, and then we go for a tour πŸ‘Œ I wonder, beautiful city I think, Moscow.


Then Friday morning the result of all the testing in a conversation with the famous Dr. Fedorenko, or Dr. F, which is often said. Then it will be a “go” or “no go”. We will of course go for the first one (otherwise I will be back bother you all again next week, that’s probably not the right intention πŸ˜‚). We already met Dr. F yesterday, nice, quiet man. He has just given a small demonstration with liquid ice, in which the stem cells are stored when they are harvested, and what you throw away when you get them back, day 0, you symbolically throw out the liquid ice together with the MS 😁 And this morning already came to check on me, just like Anastasia, really, they won’t let you waste away in a corner or something.


Share:

2 Comments

  1. Danielle smits

    Says juni 28, 2019 at 08:51

    Pff heftig dagje zoπŸ˜‰ duim voor een GO! πŸ€πŸ€πŸ€Succes!!!

  2. Marijke

    Says juni 28, 2019 at 09:20

    Spannend!! Duimen voor een GO dus! πŸ‘πŸ»

Leave your comments